جمله تصادفی

اگر کسی احساس کند که هرگز در زندگی دچار اشتباه نشده

این بدان معناست که هرگز

به دنبال چیزهای تازه در زندگیش نبوده است