جمله تصادفی

من شاید به آنچه که حقیقتا مورد علاقه ام است مطمئن نیستم . اما به آنچه که مورد علاقه ام نیست کاملا اطمینان دارم.