جمله تصادفی

در دنیا چیزی به نام خوشبختی و یا بدبختی وجود ندارد . اینها فقط مقایسه یک حالت با حالت دیگر است نه چیزی بیشتر