جمله تصادفی

موسیقی تاثیر فوق العاده ای در روح انسان دارد و اگر درست بــه کار رود می تواند زیبایی را در رویاهای روح جایگزین کند