جمله تصادفی

قسمت‌هایی از مذهب را که نمی‌فهمم ناراحتم نمی‌کنند، قسمت‌هایی از آن را که می‌فهمم عذابم می‌دهند.