جمله تصادفی

وقتی انسان ببری را بکشد، نامش را تمرین مردانگی میگذارند. ولی وقتی ببری انسان را بدرد نام اینکار را توّحش و آدمخواری می نهند، تفاوت جنایت و عدالت هم در قاموس بشر از این بیشتر نیست.