جمله تصادفی

سانسور به پایان می رساند منطق را وقتی که هیچ کس مجاز به خواندن هر کتابی نیست؛ به جز کتاب هایی که هیچ کس آنرا نمیخواند.

جملات کوتاه از باب مارلی (Bob Marley) 19