جمله تصادفی

اگر انسان ها در طول عمر خویش فعالیت مغزشان به اندازه یک میلیونیوم معده شان بود

اکنون کره زمین تعریف دیگری داشت

جملات کوتاه از ارنست همینگوی (Ernest Hemingway) 19