جمله تصادفی

من خدايي را نمي شناسم جز خدايي كه در ميليونها قلب گنگ و خاموش (جاهل) وجود دارد. آنها حضور خدا را تشخيص نمي دهند، ولي من تشخيص مي دهم و به وسيله خدمت كردن به اين ميليونها، خدا را عبادت مي كنم. خدا حقيقت است.

جملات کوتاه از یوهان ولفگانگ فون‌گوته 12