جمله تصادفی

تنها کسی که اوج ناامیدی را حس کرده باشد توانایی احساس کردن اوج شادی را دارد

جملات کوتاه از اسکار وایلد (Oscar Wilde)‏ 20