جمله تصادفی

قانون طبیعت این است کــه همیشه حق با کسی است که با صراحت حرف می زند . ولی کیست کــه معنای صراحت را درک کند ؟ !.

جملات کوتاه از زرتشت (Zoroaster) 25