جمله تصادفی

چرا تغییر ؟ هر کسی سبک خاص خودش را دارد؛ زمانی که آن را یافتید، باید به آن بچسبید.

جملات کوتاه از آلبر کامو (Albert Camus) 84