جمله تصادفی

هر گفتار و کرداری را با ترازوی عقل بسنجید و آن گاه اگر نیک آمد به پیروی از آن بپردازید!

جملات کوتاه از آلبرت اینشتین (Albert Einstein) 46