جمله تصادفی

حتی مستبدترین حکومتها نمی تواند جز با موافقت مردمی که زیر تسلط این حکومت هستند، سرپا بماند؛ معمولا حاکم مستبد با زور، موافقت مردم را برای خود جلب می کند؛ اما به محض آنکه مردم از قدرت استبدادی نترسند؛ حکومت مستبد هم نابود خواهد شد.

جملات کوتاه از آلبرت شوایتزر (Albert Schweitzer) 13