جمله تصادفی

هر کس با استعدادهایی خلق شده که باید آنها را به کار بندد. به کار بستن آنها بزرگترین سعادت در زندگی هر فرد است.

جملات کوتاه از آلبرت شوایتزر (Albert Schweitzer) 13