جمله تصادفی

سکوت اختیار کردن یعنی که ما به خود اجازه این باور را بدهیم که عقیده ای نداریم . که چیزی نمی خواهیم.