جمله تصادفی

روحیه دشمن خودت را از درون تضعیف کن با کمک غافلگیر کردن و ترس و کارشکنی و بــه قتل رساندن. این جنگ آینده است.