جمله تصادفی

کسانی که مدعی اند همه چیز را می دانند و همه چیز را می توانند درست کنند . سرانجام به این نتیجه میرسند که همه را باید کشت…!

جملات کوتاه از البرت هوبارد (Elbert Hubbard) 12