جمله تصادفی

هرگز کسی را کــه پیوستــه در حال پیشرفت است . هر چقدر هم کــه کُند حرکت کند . نومید مکن

جملات کوتاه از ماهاتما گاندی 67