جمله تصادفی

من کسانی که مرا می خندانند؛ دوست دارم، واقعا فکر می کنم خندیدن چیزی است که خیلی دوستش دارم؛ خندیدن، درمان بسیاری از بیماری ها است؛ شاید خندیدن مهم ترین چیز در یک فرد است.

جملات کوتاه از ماهاتما گاندی 67