جمله تصادفی

سزاوار است حاکم را بر وفق و مدارا حد بر مجرم براند و خشونت نکند چــه اگر کسی مجرم نبود . حاکم بر مسند نمی نشست.

جملات کوتاه از آدولف هیتلر (Adolf Hitler) 34