جمله تصادفی

این جهان مملو از انسانهاست؛ پس این جهان می تواند، هر لحظه مالک احساسی جدید باشد؛ تو نمی توانی برایم به قضاوت بنشینی و حکمی صادر کنی و من هم، قضاوت و صدور حکم بر عهده نیروی ماورایی خداوندگار است

جملات کوتاه از جان مکسول (John Maxwell) 13