جمله تصادفی

اشرار . کسانی را گویند کــه عیوب مردم را جستجو می کنند و بــه آن می چسبند و نیکویی آن ها را بــه دست فراموشی می سپارند ؛

مانند مگسی کــه در جاهای کثیف می نشیند و از جاهای تمیز دوری می کند.

جملات کوتاه از افلاطون (Plato) 57