جمله تصادفی

حب مال سراسر وجود آدمیان را تسخیر می کند و هرگز بــه آنان مجال نمی دهد

کــه حتی لحظــه ای در باره چیزی جز اموال شخص خویش بیندیشند