جمله تصادفی

افراط . عمومأ سبب پیدا شدن عکس العمل است و تغییری در جــهت مخالف پدید می آورد

خواه در فصول سال باشد . خواه در افراد و خواه در حکومت.

همه افراد

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z