جمله تصادفی

چقدر دردناک است که امروزه مذهب ما، از دیدِ ما، معنای دیگر جز محدودیّت در خوردن و نوشیدن و احساس برتری یا زیردست بودن ندارد؛ هیچ جهلی بزرگ تر از این نیست.

همه افراد

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z