جمله تصادفی

به عقیدهٔ من، عدم خشونت بی نهایت پُرارزش تر از خشونت است؛ بخشش به مراتب بیشتر از انتقام، نمایانگر قدرت است.

ابن سینا (Avicenna) درباره کار گفته:

هر که دنیا خواهد، دانش آموزد و هر که آخرت خواهد در عمل کوشد.