ابن سینا (Avicenna) درباره کار گفته:

هر که دنیا خواهد، دانش آموزد و هر که آخرت خواهد در عمل کوشد.