جمله تصادفی

سرعت و تندی کار را مجوی . بلکــه خوبی و برگزیدگی آن را سعی کن

زیرا کــه مردم از تو نپرسند در چــه مدت کار را انجام دادی بلکــه خوبی و بی نقصی آن را می جویند

ابن سینا (Avicenna) درباره کار گفته:

هر که دنیا خواهد، دانش آموزد و هر که آخرت خواهد در عمل کوشد.