زرتشت (Zoroaster) درباره خوشبختی گفته:

هریک از شما باید در کردار نیک به دیگری سبقت جوید و از این رو زندگی خود را خوش و خرم سازد.

سخنان در موضوع: خوشبختی