جمله تصادفی

می‌توان پسری را به دانشکده کشاند ولی نمی‌توان او را به اندیشیدن واداشت.

زرتشت (Zoroaster) درباره خوشبختی گفته:

خوشبخت کسی است که خوشبختی دیگران را فراهم سازد.

سخنان در موضوع: خوشبختی