زرتشت (Zoroaster) درباره آزادی گفته:

انسان در گزینش خوب و بد زندگی‌اش آزاد است. هر زن و مردی بایستی بهترین گفتار را بشنوند و مسیر خویش را در زندگی برگزیند.