جمله تصادفی

بدبین کیست؟ کسی که از هزینه‌ی تک‌تک چیزها خبر دارد اما ارزش هیچ‌چیز را نمی‌داند.

زرتشت (Zoroaster) درباره کار گفته:

وظیفه هر انسان در زندگی‌اش، کار و کوشش و آبادی و پیشرفت جهان است.