جمله تصادفی

تنها کسی که با من درست رفتار می کند خیاطم است که هر بار که مرا می بیند . اندازه های جدیدم را می گیرد ؛ بقیه به همان اندازه قبلی چسبیده اند و توقع دارند من خودم را با آنها جور کنم.

زرتشت (Zoroaster) درباره کار گفته:

وظیفه هر انسان در زندگی‌اش، کار و کوشش و آبادی و پیشرفت جهان است.