زرتشت (Zoroaster) درباره کار گفته:

وظیفه هر انسان در زندگی‌اش، کار و کوشش و آبادی و پیشرفت جهان است.