جمله تصادفی

در دنیا چیزی به نام خوشبختی و یا بدبختی وجود ندارد . اینها فقط مقایسه یک حالت با حالت دیگر است نه چیزی بیشتر

زرتشت (Zoroaster) درباره زندگی گفته:

هرکس باید بیاندیشد که کیست؟ از کجا آمده است و برای چه در این جهان زندگی می‌کند.

سخنان در موضوع: زندگی