جمله تصادفی

من می توانم خوب، بد، خائن، وفادار، فرشته خو یا شیطان صفت باشم؛ من می توانم تو را دوست داشته یا از تو متنفر باشم؛ من می توانم سکوت کنم؛ نادان و یا دانا باشم؛ چرا که من یک انسانم و این ها صفات انسانى است و تو هم به یاد داشته باش من نباید چیزى باشم که تو میخواهی.

اندوه پیام آور مرگ است. انسان دانا و پرهیزگار شاد است.