جمله تصادفی

انقلاب عظیمی را کــه ما در نظر داریم بــه وجود بیاوریم اساس آن روی این فلسفه پایه گذاری شده است که اگر خطر یهود از المان دور نشود دیر یا زود یهودیان دنیا را می بلعند و آقا و فرمانروای دنیا خواهند شد.

اندوه پیام آور مرگ است. انسان دانا و پرهیزگار شاد است.