جمله تصادفی

از کسی که به کار بد شما پاسخی نمی دهد بترسید، او نه شما را می بخشد، نه می گذارد خودتان را ببخشید.

اگر می‌دانی چکار کنی تا به هدفت برسی، هدفی که داری به اندازه کافی بزرگ نیست.

سخنان در موضوع: موفقیت