بشر بر صفحه‌ی شطرنج ابدیت، چون پیاده‌ای در دست خدا و شیطان است.

سخنان در موضوع: دین و مذهب