جمله تصادفی

در جهان تنها دو گروه از مردم هستند که هرگز تغییر نمی‌کنند: برترین خردمندان و پست‌ترین بی‌خردان.

کسی که دارای عزمی راسخ است، جهان را مطابق میل خویش عوض می‌کند.