کسی که دارای عزمی راسخ است، جهان را مطابق میل خویش عوض می‌کند.