جمله تصادفی

موسیقی تاثیر فوق العاده ای در روح انسان دارد و اگر درست بــه کار رود می تواند زیبایی را در رویاهای روح جایگزین کند

درباره طول مدت عمرمان کاری از ما ساخته نیست، اما می‌توانیم درباره نحوه گذراندن آن تصمیم بگیریم.

سخنان در موضوع: زندگی