جمله تصادفی

دموكراسي و خلافكاري با هم، بيماري و بيچارگي مي آورد. كشورهايي كه امروزه اسماً دموكرات هستند يا بايد ملي گردند، يا اگر آمادۀ دموكراسي واقعي هستند بايد شجاعانه سازگار شوند. نارواست كه بگويم خلاف كاري به صورت شخصي است و شايسته نيست كه ندانيم ملت ها به وسيلۀ شخص و اشخاص فرم و شكل ميگيرند.

دارندگان دید بلند به هنگام رویارویی با مشکلات با تحمل جنبه‌های ناگوار و دفع آنها، مشکلات را به فرصت مبدل می‌کنند.

سخنان در موضوع: تغییر