بیشتر مردم در دامنه‌ی کوه، صعود را رها نمی‌کنند، بلکه آنها در نیمه‌ی راه صعود را رها می‌کنند.