جان مکسول (John Maxwell) درباره کار گفته:

زیاد کار کردن هنر نیست، هوشمندانه کار کردن هنر است.