جمله تصادفی

پیوسته در تاریخ ساعتی فرا می رسد که در آن . آنکه جرات کند و بگوید دو دوتا چهارتا می شود مجازاتش مرگ است. و مسئله این نیست که چه پاداش یا مجازاتی در انتظار این استدلال است. مسئله این است که بدانیم دو دوتا چهارتا می شود . آری یا نه ؟

جان مکسول (John Maxwell) درباره کار گفته:

زیاد کار کردن هنر نیست، هوشمندانه کار کردن هنر است.