امروز باید گامی شجاعانه بردارید تا فردا به اوج توانایی خود برسید.