جمله تصادفی

ممکن است که من منکر چیزی باشم ولی لزومی نمیبینم که آن را به لجن بکشم یا حق اعتقاد به آن را از دیگران سلب کنم

جان مکسول (John Maxwell) درباره کار گفته:

اگر کار دیروز به نظرتان بزرگ می‌رسد، امروز کار مهمی انجام نداده‌اید.