جمله تصادفی

تنها از طریق بدجنسی می توان به دفع حمله پرداخت. از این روست که مردم برای اینکه خود محاکمه نشوند در محاکمه کردن شتاب می کنند.

جان مکسول (John Maxwell) درباره کار گفته:

اگر کار دیروز به نظرتان بزرگ می‌رسد، امروز کار مهمی انجام نداده‌اید.