جمله تصادفی

مردان شجاع فرصت می‌آفرینند ترسوها و ضعفا منتظر فرصت می‌نشینند.

انسان موفق کسی است که شکست می‌خورد، اما خود را شکست خورده نمی‌داند.

سخنان در موضوع: شکست