جمله تصادفی

اگر لحظه به لحظه با خود صادق باشيد، ديگر به اثبات اعمال خود نيازی نداريد و اگر در زندگی حادثه ای پيش آيد، می دانيد كه مصلحت اوست و ماهيت وجود شما ثابت و سازگار باقی خواهد ماند.

"مانند یک تمبر پستی باشید، به آن چیز بچسبید تا به مقصد برسید"

"Be like a postage stamp. Stick to it until you get there."

سخنان در موضوع: موفقیت