جمله تصادفی

میزان جاذبه ی جنسی فراتر از اندازه گیری است؛ من برای اثبات زنانه گی ام نیازی به اتاق خواب ندارم؛ من می توانم همین جاذبه را با چیدن سیب از درخت یا ایستادن در زیر باران منتقل کنم.

من معتقدم موفقیت زمانی به دست می‌آید که یک قدم جلوتر برویم؛ یعنی ضمن استقبال از ناملایمات و سختی‌ها شکست را بخشی از زندگانی خود بدانیم.

سخنان در موضوع: موفقیت