جمله تصادفی

هیچ چیزی در نویسندگی وجود ندارد. فقط پشت ماشین تایپ می‌نشینی و خونریزی می‌کنی.

هر کس با استعدادهایی خلق شده که باید آنها را به کار بندد. به کار بستن آنها بزرگترین سعادت در زندگی هر فرد است.

سخنان در موضوع: خوشبختی