جمله تصادفی

مهمترین چیز این است که، از زندگی لذت ببرید و شاد باشید؛ این تنها چیزی است که اهمیت دارد.