جمله تصادفی

تندرستی و زیبائی و نیرومندی و مال داری و همــه چیزهای دیگری کــه در دست نیک مردان باعث و بانی خیر است .

بــه همان اندازه پلید و عامل شرارت خواهد بود . اگر در دست نابکاران و اراذل قرار گیرد.

"تنها مشکلی که خواهید داشت خودتان هستید و خود شما نیز راه‌حل آنید. تغییر غیرقابل اجتناب است اما رشد فردی همیشه یک تصمیم شخصی است."

"You are the only problem you will ever have and you are the only solution. Change is inevitable, personal growth is always a personal decision."

سخنان در موضوع: موفقیت