"تنها مشکلی که خواهید داشت خودتان هستید و خود شما نیز راه‌حل آنید. تغییر غیرقابل اجتناب است اما رشد فردی همیشه یک تصمیم شخصی است."

"You are the only problem you will ever have and you are the only solution. Change is inevitable, personal growth is always a personal decision."

سخنان در موضوع: موفقیت