جمله تصادفی

راستی یگانه فضیلت است، راستی شادمانی است. شادمانی از آن کسی است که همیشه راستگو و درست کردار است.

اگر می دانستید که یک محکوم به مرگ هنگام مجازات تا چه حد آرزوی بازگشت به زندگی را دارد، آنگاه قدر روزهایی را که با غم سپری می‌کنید، می‌دانستید.