جمله تصادفی

تنها راه جلوگیری از اثر مخرب ستایش شدن. این است که به کار خود ادامه دهید.

اگر می دانستید که یک محکوم به مرگ هنگام مجازات تا چه حد آرزوی بازگشت به زندگی را دارد، آنگاه قدر روزهایی را که با غم سپری می‌کنید، می‌دانستید.