جمله تصادفی

بزدل‌ترین مرد کسی است که عشق را در زنی بیدار کند، بدون اینکه قصد دوست داشتن او را داشته باشد

ابن سینا (Avicenna) درباره تجربه گفته:

تجربه بالاتر از علم است.