جمله تصادفی

وظايف شخص نسبت به خود، به خانواده، به وطن و به جهان از يكديگر جدا و مستقل نيستند؛ نمی توان با زيان رساندن به خود يا خانوادۀ خود به وطن خويش خدمت كرد؛ به همين قرار نمی توان با زيان رساندن به جهان نيز به وطن خود خدمت كرد.

ابن سینا (Avicenna) درباره تجربه گفته:

تجربه بالاتر از علم است.