مرد خردمند سعی می کند خودش را با دنیا سازگار کند و مرد نابخرد اصرار دارد؛ که دنیا را با خودش سازگار کند. بنابراین کلیه پیشرفت ها بستگی به تلاشهای مرد نابخرد دارد.

سخنان در موضوع: عقل و خرد