جمله تصادفی

میزان جاذبه ی جنسی فراتر از اندازه گیری است؛ من برای اثبات زنانه گی ام نیازی به اتاق خواب ندارم؛ من می توانم همین جاذبه را با چیدن سیب از درخت یا ایستادن در زیر باران منتقل کنم.

جرج برنارد شاو درباره حقیقت گفته:

وقتی چیزی خنده دار است؛ با دقت در آن حقیقتی پنهان را جست و جو کنید

سخنان در موضوع: حقیقت