جمله تصادفی

هیچ چیزی در دنیا به این نمی ارزد که انسان از آنچه دوست دارد رویگردان شود.

جرج برنارد شاو درباره سیاست گفته:

ترور شکل افراطی ای از سانسور است.