جمله تصادفی

نگران مشکلاتی که در ریاضی دارید نباشید به شما اطمینان میدهم که مشکلات من در این زمینه عظیم تر است

جرج برنارد شاو درباره زندگی گفته:

فقر و نداری ریشه تمام شرارت هاست.

سخنان در موضوع: زندگی