جرج برنارد شاو درباره زندگی گفته:

فقر و نداری ریشه تمام شرارت هاست.

سخنان در موضوع: زندگی